Pressure Cooker

In de huidige vraagstukken rond (jeugd)zorg, wonen, welzijn en onderwijs, is een pasklare oplossing haast onmogelijk. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties is samenwerking over de grenzen van organisaties en disciplines heen belangrijk. In het Civil Society Lab van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is ervaring opgedaan met zogenaamde pressure cookers.
Een pressure cooker is een interprofessionele onderwijsmodule van twee of drie dagen waarin een vraagstuk van een maatschappelijke opdrachtgever centraal staat. In de pressure cooker verkennen studenten het vraagstuk, gaan in gesprek met burgers, cliënten en/of andere belanghebbenden en werken interprofessioneel samen vanuit een integrale aanpak. Ze worden uitgedaagd om in korte tijd professionele vaardigheden, kennis en analytisch denkvermogen in te zetten in het licht van het vraagstuk.

In het diepe

˟
'De kleurentest' ondersteunt bij het optimaliseren van samenwerken. Het geeft inzicht in eigen gedrag en inzicht in wat gedrag van een ander veroorzaakt. Welke kleur ben jij?
Lees meer

Studenten worden tijdens een pressure cooker als het ware in het diepe gegooid. Ze weten niet met welk vraagstuk ze aan de slag gaan en werken zelfstandig aan een 'echt' praktijkvraagstuk. Aan het eind van de pressure cooker geven studenten een presentatie van de opbrengsten aan de opdrachtgever(s) en alle belanghebbenden. De urgentie vanuit de opdrachtgever en het daadwerkelijk iets moeten 'opleveren' zet aan tot actie.

Op Locatie

˟
'Chaordisch werken' biedt 11 aandachtspunten bij de start en gedurende de pressure cooker, die kunnen helpen om de pressure cooker te laten slagen.
Lees meer
˟
‘Het gesprek’ is een voorbeeld van een gespreksleidraad om in gesprek te gaan met burgers.
Lees meer

Doordat studenten ‘op locatie’ de opdracht uitvoeren, staan ze letterlijk dicht(er) bij de opdrachtgever, de professionals en de burgers die betrokken zijn. Dit zorgt voor kort(ere) lijnen en meer betrokkenheid. Door onderdeel uit te maken van de omgeving, wordt ook de maatschappelijke waarde en het gevoel van nut en noodzaak meer voelbaar. Daarnaast heeft het – op locatie – uitvoeren van de opdracht meestal een positieve invloed op het groepsproces. Studenten zijn als groep samen verantwoordelijk voor een prettig verblijf op locatie (inkopen doen, eten koken, slaapplekken regelen, werkruimte realiseren etc.). Er wordt doorgaans samen gegeten, soms met, soms zonder de begeleidende docenten. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat niet altijd zonder slag of stoot, zo leert de ervaring. Door de andere context leer je elkaar op een andere manier kennen. De ervaring leert dat er een groepsdynamiek ontstaat waar een positieve invloed van uitgaat.


Integraal

Integraal

˟
'Integraal is ideaal' is een checklist die kan helpen om te bespreken of er nog steeds steeds integraal gewerkt wordt.
Lees meer
˟
'Het Business Model Canvas' is een model om een financiële onderbouwing te geven bij scenario’s.
Lees meer
˟
'Perspectieven' ondersteunt bij het benoemen van het eigen perspectief vanuit jouw discipline. Wat heb jij in te brengen ten aanzien van het vraagstuk dat voorligt. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en meer zicht op eigen en expertise van anderen te krijgen.
Lees meer

Integraal werken betekent dat een vraagstuk vanuit alle, voor het vraagstuk van belang zijnde, perspectieven wordt benaderd. Het biedt studenten de mogelijkheid te ervaren wat ze vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen (fysiek, economisch, sociaal, technisch etc.). Bij integraal werken worden de verschillende bijdragen van betrokkenen verenigd tot een samenhangende prestatie. Integraal werken lijkt dé manier om complexe vraagstukken op te lossen. Integraal werken gaat uit van een aanpak, die, bezien vanuit de burger/cliënt, samenhangend is met aandacht voor alleleefgebieden en tevens gericht is op participatiebevordering. Bij integraal werken gaat het om de inhoudelijke bijdrage aan het vraagstuk vanuit de verschillende perspectieven.

Interprofessioneel

Interprofessioneel

˟
'Over grenzen heen' is een spel dat gebruikt kan worden bij het vormgeven aan samen werken en samen leren tijdens de uitvoering van project en waar uitgegaan wordt van interprofessioneel werken
Lees meer
˟
'Perspectieven' ondersteunt bij het benoemen van het eigen perspectief vanuit jouw discipline. Wat heb jij in te brengen ten aanzien van het vraagstuk dat voorligt. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en meer zicht op eigen en expertise van anderen te krijgen.
Lees meer
˟
'Samen met burgers' biedt een voorbeeld van een opzet van een transdisciplinaire bijeenkomst waarbij het doel is partnerschap en eigenaarschap van alle betrokkenen te versterken.
Lees meer
˟
'Het Business Model Canvas' is een model om een financiële onderbouwing te geven bij scenario’s.
Lees meer
˟
'Dialoog en dialogisch werken' biedt kennis over deze termen en daarnaast biedt het een tool die ingezet kan worden om de dialoog te bevorderen.
Lees meer

Bij interprofessioneel werken gaat het om de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende expertise gebieden en de samenwerking met burgers en cliënten. Het proces van samenwerken staat centraal. Processen en werkwijze worden op elkaar afgestemd om tot een gezamenlijk integraal plan te komen.
Interprofessioneel werken kan op verschillende manieren: multidisciplinair, interdisciplinair- en transdisciplinair. Bij multidisciplinair werken wordt vastgehouden aan de eigen discipline, zijn taken te onderscheiden en de doelstelling wordt vanuit de eigen discipline geformuleerd. Bij interdisciplinair werken wordt er discipline overstijgend gedacht. Professionals hebben gemeenschappelijke taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen op basis van een eigen specifiek vertrekpunt. Men verrijkt elkaar en er ontstaan nieuwe begrippenkaders. Bij het transdisciplinair werken worden ook niet-deskundigen gezien als belangrijke samenwerkingspartners.

Waarderend

˟
'De partnerschapskaart' is een dialogische werkvorm en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbenden met verschillende perspectieven.
Lees meer
˟
'Chaordisch werken' biedt 11 aandachtspunten bij de start en gedurende de pressure cooker, die kunnen helpen om de pressure cooker te laten slagen.
Lees meer

De waarderende benadering gaat uit van successen. Je kunt groeien door datgene te versterken wat al werkt. Waarderend werken richt zich op hoop en perspectief voor de toekomst en niet op problemen in het nu. De aanpak genereert in korte tijd veel enthousiasme en energie en stimuleert mensen om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze belangrijk vinden. Vertrouwen, betekenis geven, betekenis krijgen, dialoog voeren en waardering uitspreken vormen de basis van deze benadering. Bij de waarderende aanpak zijn creativiteit en participatie belangrijke ingrediënten om resultaten te kunnen bewerkstelligen.

Impact

Impact

˟
'De partnerschapskaart' is een dialogische werkvorm en stimuleert de samenwerking tussen belanghebbenden met verschillende perspectieven.
Lees meer
˟
'Dialoog en dialogisch werken' biedt kennis over deze termen en daarnaast biedt het een tool die ingezet kan worden om de dialoog te bevorderen.
Lees meer
˟
'Samen met burgers' biedt een voorbeeld van een opzet van een transdisciplinaire bijeenkomst waarbij het doel is partnerschap en eigenaarschap van alle betrokkenen te versterken.
Lees meer

De bedoeling van de pressure cooker is dat ze impact heeft. Het gaat zowel om het creëren van een maatschappelijke opbrengst/effect als om het bevorderen van een leerproces bij betrokkenen. Daarnaast wordt er een proces van samenwerken op gang gebracht door het intensieve contact met elkaar. Dit betekent dat verschillende type opbrengsten mogelijk zijn die niet goed te voorspellen zijn.